Oznamy
Novela zákona o byrokracii
09.08.2021

BRATISLAVA - Poslanci Nárdonej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.dc a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-byrokracii-oznam/mid/405616/.html#m_405616Cieľom predloženej novely zákona proti byrokracii je ďalšia vlna zrušenia povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe orgánom verejnej moci vychádzajúca z tzv. princípu „jedenkrát a dosť“ a odbremenenia tak občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii.

 

Zároveň bola zavedená povinnosť pre jednotlivé orgány verejnej moci získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

 

Návrhom zákona sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe. Zároveň sa odbúravaním administratívnej záťaže a zjednodušovaním procesov obmedzuje možnosť vzniku korupcie.

 

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa v jednotlivých novelizačných článkoch povinnosť predkladať orgánom verejnej moci tieto nasledovné výpisy a potvrdenia:

 

kópia rodného listu,

 

kópia sobášneho listu,

 

kópia úmrtného listu,

 

potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,

 

potvrdenie o pobyte,

 

potvrdenie o pridelení IČO,

 

výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,

 

potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz,

 

výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,

 

výpis z registra sociálnych podnikov,

 

potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

 

vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,

 

výpis z registra / zoznamu advokátov,

 

výpis z centrálneho registra exekúcií,

 

potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,

 

doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,

 

údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva,

 

potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,

 

údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,


Výber uvedených potvrdení a výpisov zaradených do návrhu novely bol vykonaný v spolupráci s rezortami, ktoré spravujú príslušné registre a vydávajú z nich aktuálne listinné výpisy a potvrdenia pre účely rôznych úradných konaní.

 

Elektronizácia výpisov a potvrdení umožní odstránenie najčastejšie vyžadovaných príloh k predkladaným žiadostiam v rámci množstva úradných konaní vyplývajúcich z osobitných predpisov. Návrhom sa napr. skompletizuje odstránenie všetkých potvrdení a výpisov ako príloh predkladaných záujemcami o zákazky v rámci procesu verejného obstarávania, resp. vyžadovaných pri rôznych žiadostiach o financovania zo štátneho rozpočtu, európskych štrukturálnych a investičných fondov, žiadostiach o dotácie, granty a iné formy podpory vyplácané tiež obcami a vyššími územnými celkami.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky