Oznamy
Vláda SR schválila návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.
15.07.2021

BRATISLAVA - Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5 zo dňa 7. januára 2021, ktorým schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, uložila riaditeľovi úradu pripraviť a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Akčného plánu národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Návrh Akčného plánu vychádza z Národnej stratégie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru. Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Národnej stratégii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu dosahovania vyššej miery efektívnosti plnenia úloh za monitorovanie implementácie Akčného plánu bude zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu Akčného plánu. Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)Cieľom kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike je otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor, vybudovanie dôvery v spoľahlivosť a bezpečnosť informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ako aj istoty, že táto bude plniť svoje funkcie a chrániť národné záujmy aj v prípade kybernetického útoku. Národný bezpečnostný úrad je od 1. januára 2016 s nadobudnutím účinnosti zákona č. 339/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť. Navrhované úlohy sú adekvátne k potrebám naplnenia vízie a strategických cieľov stratégie a rešpektujú základné princípy, ktoré boli v stratégii zakotvené. Predložený návrh Akčného plánu je vypracovaný na základe podkladov, ktoré boli úradu doručené z ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v rámci plnenia úloh B.4 a C. 1. vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 5 zo dňa 7. januára 2021. Jednotlivé úlohy uvedené v návrhu Akčného plánu sú rozčlenené do nasledovných oblastí: 1. 1. Dôveryhodný štát pripravený na hrozby 2. 2. Efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality 3. 3. Odolný súkromný sektor 4. 4. Kybernetická bezpečnosť ako základná súčasť verejnej správy 5. 5. Silné partnerstvá 6. 6. Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť 7. 7. Rozvoj výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti Akčný plán neukladá štátnym orgánov žiadne nové úlohy nad rámec právnej úpravy a medzinárodných záväzkov. Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú teda zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov jednotlivých subjektov v príslušnom rozpočtovom roku. Ich presnú výšku nie je možné kvantifikovať, nakoľko závisia od mnohých premenných, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Výdavky však budú zabezpečené v rámci pridelených limitov.

---------

Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti (zmos.sk)


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky