Oznamy
Začíname so štátnou pomocou
13.01.2021

BRATISLAVA - 12. januára 2021 – prvé číslo Komunálneho spravodajcu, prináša aktuálny dokument, v ktorom sú spracované vybrané detaily problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií poskytol Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Dokument poskytuje vstup do problematiky hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci, ale aj vysvetlenie viacerých, z hľadiska štátnej pomoci mimoriadne dôležitých pojmov. Súčasťou dokumentu je aj finálne zhrnutie spracovanej problematiky.

https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-statna-pomoc-c-1--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Štátna pomoc je pojem, s ktorým sa môžeme stretnúť pomerne často, je však potrebné poznať jeho význam, aby sme vedeli posúdiť, v akých situáciách je potrebné riadiť sa pravidlami, ktoré poskytnutie štátnej pomoci upravujú.

Základné vymedzenie štátnej pomoci je uvedené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto definícia hovorí, že štátna pomoc je pomoc poskytovaná podnikom z verejných zdrojov, ktorá zvýhodňuje určité podniky a môže tak ovplyvniť hospodársku súťaž, ako aj vnútorný obchod medzi členskými štátmi Európskej únie.

Vychádzajú z uvedeného, pri určitom opatrení pomoci je vždy potrebné najprv posúdiť, či má byť príjemcom podnik. Pravidlá štátnej pomoci definujú podnik ako akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Vždy sa posudzuje konkrétna hospodárska činnosť, na ktorú má byť poskytnutá pomoc.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky