Oznamy
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve
03.11.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéryhttps://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  V tejto súvislosti Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR pripravuje pre svojich členov doporučenie tématickej kontroly, so zameraním na aplikáciu ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) kontrolu dodržiavania povinností orgánov verejnej moci ustanovených týmto zákonom, v súlade s pracovným rokovaním s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

  

Kontroly sú zamerané na najčastejšie porušenia zákona, a to na každodenné prijímanie elektronických úradných správ prostredníctvom elektronickej schránky úradu, na spôsob vytvárania úradných dokumentov v elektronickej podobe, podpisovanie elektronických úradných dokumentov prostriedkami autorizácie podľa zákona o e-Governmente, teda kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo mandátnym certifikátom s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnako je v praxi dôležité skontrolovať a prípadne vysvetliť, aby si úrady overovali stav aktivácie elektronickej schránky u adresáta, ktorému idú úradný dokument doručiť a nespoliehali sa na to, že občan nemá elektronickú schránku aktivovanú.  Ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku,  je potrebné správne vyhotoviť listinný rovnopis. Úrady často robia aj chybu pri vyhotovovaní doložky právoplatnosti a vykonateľnosti v podobe elektronického formuláru. Cieľom kontrol je, aby čo najviac samospráv skvalitnilo výkon verejnej moci elektronicky a občania vybavili svoju agendu bez zbytočných komplikácií. Aj preto sa MIRRI SR dohodlo na spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré tiež bude pri svojich kontrolách v obciach a mestách kontrolovať dodržiavanie zákona o e-Governmente.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky