Oznamy
VÝKON KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE S DÔRAZOM NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU
19.08.2020

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program: „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Kurz sa otvára v prípade dostatočného počtu záujemcov, s predpokladaným termínom začatia: 1. október 2020, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Cieľom kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy a miestnej samosprávy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 VÝKON KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE S DÔRAZOM NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU

(akreditovaný modulárny vzdelávací program)

 

Termín a miesto konania vzdelávania:

Kurz sa otvára v prípade dostatočného počtu záujemcov, predpokladaný termín začatia: 1. október 2020, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

 

Cieľová skupina vzdelávania:

Kontrolóri pôsobiaci v oblasti verejnej správy a miestnej samosprávy, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje poznatky, záujemcovia o prácu v oblasti kontroly s minimálnymi skúsenosťami v danej oblasti.


Cieľ vzdelávania:

poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy a miestnej samosprávy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Tematické celky (moduly):

1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve

2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa

3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy

5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium

6. Záverečný účet obce a VÚC

7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe

8. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ


Organizácia vzdelávania:

2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa harmonogramu, v čase od 9:00 do 16:00 hod. Možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby.

 

Účastnícky poplatok: za 1 modul 65,- €, vrátane DPH. Pri absolvovaní kompletného programu (8 modulov) je celková cena 409,- €, vrátane DPH. Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

 

Doklad o absolvovaní vzdelávania: osvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky a absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

 

Kontakt a informácie: Mgr. Jarolím Hraško, tel. 02/6729 5165, 0911 695 747, jarolim.hrasko@euba.sk

https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky