Oznamy
AKREDITOVANÝ MODULÁRNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
27.04.2020

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program: Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.  Cieľom je  poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu. Absolventi programu získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi od skúsených lektorov. https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 Obsah vzdelávacieho programu v členení podľa jednotlivých modulov:

  1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve

  2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa

  3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

  4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy

  5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, miestne dane a poplatky

  6. Záverečný účet obce a VÚC

  7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe

  8. Kontrola projektov financovaných z fondov EÚ

 

Vzdelávanie je ukončené záverečnou skúškou. Dokladom o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávania je osvedčenie.

 

GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní učitelia  z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj odborníci z praxe - zástupcovia Ministerstva financií SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

 

 

Termín a miesto konania: 13.5.2020 - 10.12.2020 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky