Oznamy
HOSPODÁRENIE OBCÍ V MIMORIADNEJ SITUÁCIÍ
02.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, na základe zverejnenia informácie Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, o potenciálnych vplyvoch prebiehajúcej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020, pričom tieto makroekonomické scenáre ovplyvňujú odborný odhad výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb, čo priamo vplýva na hospodárenie obcí, reaguje návrhom na zabezpečenie plynulosti finančných tokov v samospráve. Je pravdepodobné, že obce a mestá v tomto roku budú musieť riešiť hlavne zabezpečenie riadneho chodu samospráv a hľadať všetky zdroje na krytie bežných výdavkov. Rozvoj a kapitálové výdavky v tomto krízovom období nebudú určite prioritou. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky prichádza s návrhom, posúdenia možnosti v prechodnom období použiť finančné prostriedky rezervného fondu v obciach a mestách aj na iné nevyhnutné bežné výdavky. 

 

 Návrh Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky na posúdenie možnosti v prechodnom období použiť finančné prostriedky rezervného fondu v obciach a mestách aj na iné nevyhnutné bežné výdavky.

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, cit.:

Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.

Je zrejmé, že použitie rezervného fondu sa aj v mimoriadnych situáciách viaže vždy len na bežné výdavky týkajúce sa majetku obce alebo vzniknutej škody. V tomto krízovom období však môže pri vyššom výpadku príjmov dôjsť k situácii, že samospráva nebude schopná pokryť niektoré svoje bežné výdavky. V takejto situácii by určite pomohlo, ak by na základe rozhodnutia zastupiteľstva bolo možné v mimoriadnych situáciách použiť finančné prostriedky rezervného fondu aj na iné nevyhnutné bežné výdavky. To však vyžaduje zmenu resp. doplnenie § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky