Oznamy
Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax
10.12.2019

BEŠEŇOVÁ -  

3. decembra 2019, v Bešeňovej, Združenie miest a obcí Slovenska, v rámci seminára na tému Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax, ku ktorej spracovalo analýzu podpory nájomného bývania na Slovensku, predstavilo účastníkom zmapovanie súčasného stavu, definovanie možností na podporu a rozvoj nájomného bývania a tiež predstavenie príkladov dobrej praxe z prostredia miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobý vývoj a tiež formuluje východiská na podporu nájomného bývania z hľadiska ekonomických možností, spoločenských prínosov a nových trendov.

 Nájomné bývanie na Slovensku predstavuje významnú celospoločenskú tému, ktorej sa venujeme v rôznej miere intenzity, odlišným pohľadom, niekedy subjektívnym hodnotením, prípadne vlastnou skúsenosťou. Cieľom analýzy Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Podpora kvality sociálneho dialógu je vstup do problematiky nájomného bývania, zmapovanie súčasného stavu, definovanie možností na podporu a rozvoj nájomného bývania a tiež predstavenie príkladov dobrej praxe z prostredia miest a obcí. Takto koncipovaný dokument spracovaný odborným tímom expertov s využitím ich poznatkov, praktických skúseností, využitím analytických dokumentov, štatistických dát, vlastných prieskumov, ale aj komparáciou rôznych nástrojov a konceptuálnym prístupom k jednotlivým kľúčovým aspektom a determinantom podpory nájomného bývania znásobuje výpovednú hodnotu a poukazuje na možné trendy, ako alternatívne prístupy k zvyšovaniu počtu nájomných bytov, čo súvisí aj s ekonomickými a sociálnymi aspektmi, vrátane geografickej štruktúry a demografickej skladby obyvateľstva, s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí, aspekty ekonomickej a sociálnej mobility, štátne priority vo vzťahu k bývaniu, lokálne a regionálne potreby a ďalšie, nemenej dôležité vstupné faktory. Analytická štúdia je koncipovaná do viacerých tematicky oddelených, ale priamo na seba nadväzujúcich častí. Úvod dokumentu je spracovaný formou vstupu do problematiky v častiach venovaných bývaniu v medzinárodnom kontexte, bývaniu v národnom kontexte a porovnaniu. Situáciu v oblasti bývania na Slovensku umocňuje časť, v ktorej čitateľom približujeme základné informácie o bývaní a inštitucionálnom usporiadaní, teda o vymedzení úloh jednotlivých aktérov, ktorí sa rôznou mierou a intenzitou podieľajú na bývaní. Prehľad plánovacích nástrojov vrátane územného plánu a pozemkovej politiky a na to nadväzujúci vstup do problematiky programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvoria kapitolu venovanú úlohám a nástrojom samosprávy v oblasti bývania. 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky