Oznamy
Výberové konanie na funkciu kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
04.10.2019

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo podľa § 14 ods. 2 písm. c) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnými úlohami kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) je kontrolovať hospodárenie agentúry, vyjadrovať sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry pred jej predložením výkonnej rade agentúry, vyjadrovať sa k účtovnej závierke pred jej predložením výkonnej rade agentúry, podávať predsedovi výkonnej rady agentúry návrhy na odstránenie zistených nedostatkov.

V tejto súvislosti Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o uvedenom výberovom konaní a odporúča možnosť členom a spolupracovníkom ZHK SR, ktorí by spĺňali predpoklady, uchádzať sa o uvedenú funkciu. Termín na zaslanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15. októbra 2019. https://www.minedu.sk/14-juna-2019-msvvas-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-kontrolora-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-so-sidlom-v-bratislave-vk-42019-saavs/​ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 14 ods. 2 a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave (ďalej len „agentúra“).

Hlavné úlohy:

kontrolovanie hospodárenia agentúry,

vyjadrenie sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry,

vyjadrenie sa k účtovnej závierke agentúry,

podávanie návrhov predsedovi výkonnej rady agentúry na odstránenie zistených nedostatkov,

plnenie ďalších úloh podľa zákona alebo vnútorných predpisov agentúry.

 

 


PRÍLOHY:

priloha.pdf
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky