Oznamy
Audit výkonu a financovania prenesených kompetencií
12.09.2019

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska  zrealizovalo v rámci  národného  projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, audit výkonu a financovania prenesených kompetencií. Ide  o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý mapuje desaťročný vývoj na jednotlivých úsekoch preneseného výkonu štátnej správy.                          https://npmodmus.zmos.sk/metodiky-materialy-2.htmlZákladnou úlohou aktivity 3 Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy je analýza zameraná na výkon prenesených kompetencií a originálnych kompetencií miestnej územnej samosprávy zahŕňajúca aj porovnanie so situáciou v tejto oblasti v ostatných krajinách V4. Analýza sa má zamerať na výkon a financovanie kompetencií a jej výsledky majú zahŕňať:

a) zmapovanie prenesených kompetencií a kľúčových originálnych kompetencií,

b) kvantifikáciu efektivity výkonu kompetencií,

c) popis financovania kompetencií,

d) porovnanie situácie na Slovensku so situáciou v ostatných krajinách V4.

Na základe vykonanej analýzy je ďalšou úlohou v rámci aktivity 3 navrhnúť systémové zmeny v súčasnom modeli miestnej územnej samosprávy vrátane návrhu legislatívnych zmien. V návrhu sa majú zohľadniť aj riešenia a skúsenosti z ostatných krajín V4. Na oboznámenie sa s nimi a komparáciu poznatkov budú slúžiť zahraničné pracovné cesty do týchto krajín.

Navrhnuté systémové zmeny majú slúžiť na zvýšenie výkonnosti pri výkone kompetencií a tiež na zvýšenie pružnosti systému (pripravenosť reagovania na rozvojové impulzy). V rámci aktivity 3 vzniknú tri cieľové dokumenty („nelegislatívne materiály“) zamerané na miestnu územnú samosprávu s názvami:

a) Výkon a financovanie prenesených kompetencií

b) Výkon a financovanie originálnych kompetencií

c) Kompetenčné zázemie samospráv – v dokumente budú uvedené aj výsledky porovnania kompetencií na Slovensku s ostatnými krajinami V4.

Tento materiál je prvým z uvedených 3 cieľových dokumentov a zaoberá sa výkonom a financovaním prenesených pôsobností.0F 1 Sústreďujeme sa v ňom na zmapovanie prenesených pôsobností a popis ich financovania. Materiál obsahuje aj úvodné vyjadrenie k efektivite výkonu prenesených pôsobností a k návrhu systémových zmien. Celkové vyjadrenie k efektivite a k návrhu systémových zmien bude obsahovať až záverečný materiál, a to na základe zohľadnenia riešení a skúseností z ostatných krajín V4, ktorých analýza a porovnanie so situáciou na Slovensku je predmetom tretej fázy projektu. 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky