Oznamy
Bilaterálne stretnutie s expertnou skupinou Rady Európy
06.06.2019

BRATISLAVA -

Dňa 5. júna 2019, sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, konalo bilaterálne stretnutie s expertnou skupinou zriadenou Radou Európy, zloženej zo zahraničných odborníkov, za účasti zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák, tlmočil stanovisko zachovania dvojstupňovej kontroly v samospráve, nevyčleňovania funkcie hlavného kontrolóra obce so systému územnej samosprávy a doriešenia nezávislosti a praconoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce v zákone. ZHK SR chce tak prispieť k zlepšeniu fungovania vnútornej kontroly v územnej samospráve Slovenskej republiky. Výstupom tohto stretnutia budú doporučenia riešenia vnútornej kontroly v územnej samospráve na Slovensku, s využitím dokumentu MV SR – Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve – Inštitút hlavného kontrolóra, ktorú vypracovala sekcia verejnej správy ministerstva vnútra /www.minv.sk/?publikacie_uzemna_samosprava&subor=323282./.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky