Oznamy
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
02.04.2019

BRATISLAVA - Národná asociácia na ochranu osobných údajov (ďalej len "NANOOU") je dobrovoľným občianskym združením subjektov, na ktoré sa vzťahuje oblasť ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NANOOU vznikla v roku 2018 ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto subjekty sa rozhodli združiť a spoločne riešiť problematiku všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj iných právnych predpisov, úzko súvisiacich s ochranou osobných údajov. Od svojho vzniku úzko spolupracuje so subjektami z verejného, ako aj súkromného sektora. Spoločne so svojimi členmi a partnermi presadzuje pozitívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov.NANOOU sa zameriava na praktické činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré sú takmer vždy prepojené s IT bezpečnosťou organizácie.

Základným a výhradným poslaním NANOOU je chrániť práva a slobody dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona, zastupovať a ochraňovať hospodárske a ďalšie oprávnené záujmy svojich členov, podporovať vzdelávanie a zvyšovať povedomie v oblasti ochrany osobných údajov, prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany osobných údajov tak vo verejnom ako aj súkromnom sektore.

NANOOU plní úlohy zamerané na rozvoj politiky ochrany osobných údajov, svojou činnosťou podporuje formovanie a prehlbovanie odbornosti pracovníkov v oblasti ochrany osobných údajov, vzdeláva, iniciuje a organizuje odborné semináre, kurzy a stáže, spolupracuje s národnými a medzinárodnými, vládnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti ochrany osobných údajov. Taktiež sa podieľa na monitoringu legislatívy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe právnych predpisov a návrhov ekonomických opatrení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Členstvo v NANOOU pre Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ZHK SR) prinesie najmä:

- reprezentácia a presadzovanie záujmov ZHK SR na národnej a medzinárodnej úrovni,

- právne a praktické rady pre ZHK SR,

- výmenu skúsenosti medzi členmi ZHK SR a NANOOU aj v zahraničnom kontexte,

- dlhodobé profesionálne zázemie najväčšej profesijnej asociácie v oblasti ochrany osobných údajov,

- spoločná participácia na tvorbe legislatívy,

- organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov,

- pravidelná informovanosť o dianí v oblasti ochrany osobných údajov,

- zlepšovanie úrovne ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky,

- prístup k dokumentom a materiálom z konferencií a podujatí

- Garančný fond pre ZHK SR.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky