Oznamy
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV ZDRUŽENIA NA XXI. SNEME ZHK SR
09.11.2018

VYSOKÉ TATRY - Na XXI. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa konal 23. októbra 2018 vo Vysokých Tatrách na Podbanskom, bol zvolený za prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, sídlom ZHK SR ostáva obec Liptovská Teplička. Do Kontrolnej komisie ZHK SR boli zvolení, p. J. Baránik, Ing. M. Brilla a Ing. E. Győrfiová. XXI. snem ZHK SR potvrdil a vyhlásil v zmysle Stanov ZHK SR a volieb uskutočnených v jednotlivých regionálnych sekciách ZHK SR zloženie Predsedníctva ZHK SR na štvorročné funkčné obdobie takto: 

 

 • za bratislavskú RS - Mgr. Iveta Balejčíková
 • za metropolitnú RS - Ing. Peter Šinály
 • za nitriansku RS - Ing. Ján Kmeťo
 • za žilinskú RS - Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
 • za pohronskú RS - Ing. Peter Konečný
 • za novohradsko - gemerskú RS - Anna Beracková
 • za trenčiansko - trnavskú RS - Ing. Marta Gašajová
 • za tatransko – spišskú RS - Ing. Ľudovít Budzák
 • za košickú RS - Ing. Jozef Filipko
 • za šarišsko - zemplínsku RS - Ing. Boris Pargáč
 • za ľubovniansko – magurskú RS - Monika Brillová
 •  

  Priority ZHK SR pre nasledujúce obdobie sú formulované v programovom zameraní, schválené XXI. snemom ZHK SR a úlohou pripraviť návrh novelizácie Stanov ZHK SR a náväzne všetkých interných noriem tak, aby interné normy mohli byť schválené na mimoriadnom sneme ZHK SR na jeseň 2019, ktorý sa bude konať ako súčasť jesennej odbornej konferencie.

   

     Programové zameranie

   

  Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR na ďalšie obdobie, schválené na XXI. sneme ZHK SR, konaného dňa 23. októbra 2018 v Grand hoteli Permon Podbanské.

   

  ZHK SR v období 2018 – 2020 sústredí svoje úsilie na posilnenie nezávislého postavenia hlavných kontrolórov v systéme kontroly samosprávy, ako aj  záujmov svojich jednotlivých členov a ZHK SR ako celku. ZHK SR bude naďalej venovať prioritnú pozornosť cieľavedomému zvyšovaniu odbornosti a profesionality členskej základne ZHK SR.

   

  Na dosiahnutie týchto cieľov bude ZHK SR:


  1. Aktívne sa bude zapájať do procesu analýzy stavu kontroly v samospráve, ktorú spracováva MV SR ako podklad pre ďalšie smerovanie kontroly v samospráve.
  2. Cieľavedome a kontinuálne posilňovať spoločenské postavenie a význam ZHK SR ako aj inštitútu hlavného kontrolóra samosprávy
  3. Prehlbovať vzťahy s kontrolnými orgánmi miestnych a regionálnych samospráv, NKÚ SR, ako aj so združeniami a asociáciami podobného zamerania a pôsobenia vo verejnej správe v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí
  4. Zvyšovať kvalitu a účinnosť kontroly ako významného nástroja spoločenského rozvoja
  5. Pokračovať v aktívnej účasti na reforme v oblasti kontroly verejnej správy vykonávať intenzívnu publikačnú a mediálnu činnosť v oblasti kontroly samosprávy
  6. Pokračovať v presadzovaní prijatia samostatného zákona o kontrole v samospráve

   


  Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
  © Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky