Partneri

Návštevnosť

Dnes 4
Včera 68
Celkom 66098
Denný priemer 61
Oznamy
AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV
05.11.2018
BRATISLAVA -

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami, organizuje akreditovaný vzdelávací program pre hlavných kontrolórov v samospráve "Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe" od 29. novembra 2018. Program je určený kontrolórom verejnej správy a samosprávy, resp. záujemcom o pozíciu hlavného kontrolóra, ako aj záujemcom o zvýšenie kvalifikácie (odporúča sa prax v oblasti kontroly).Hlavné témy:

ü  Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ü  Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa

ü  Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce

ü  Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci

ü  Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám

ü  Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra

ü  Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ

ü  Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov
     

Kontakt a ďalšie informácie:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,

852 35 Bratislava,

Mgr. Jarolím Hraško, tel. 02/6729 5165, 0911 695 747,jarolim.hrasko@euba.sk