Oznamy
Wolters Kluwer ponúka nadštandardné vzdelávacie aktivity
28.10.2018

BRATISLAVA -  

Wolters Kluwer ponúka širokej odbornej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. V novembri 2018 ponúkajú semináre na tému - „Čo so sebou prináša plná elektronizácia verejného obstarávania“ a „Prvé skúsenosti s prípravou dokumentácie k GDPR“,  https://www.wolterskluwer.sk/sk/seminare/pravo.c-64.html .   

Dátum 19. október 2018 predstavuje revolúciu v slovenskom verejnom obstarávaní. Od uvedeného dátumu všetka komunikácia medzi záujemcami, resp. uchádzačmi na jednej strane a verejnými obstarávateľmi na druhej strane musí prebiehať elektronicky. Obsah seminára je koncipovaný tak, že zodpovie nielen na všetky otázky zamerané na priebeh verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov. Jednotlivé postupy budú prezentované na elektronickom systéme Elena, pre lepšie pochopenie jednotlivých krokov.

 Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč - pôsobí ako konzultant - expert na verejné obstarávanie.

 

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR). Zároveň nadobudol účinnosť aj nový zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov. Cieľom novej úpravy je predovšetkým zabezpečiť konzistentnú a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb a odstrániť prekážky tokov osobných údajov v rámci Európskej únie, úroveň ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní týchto údajov by mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch. Nová úprava, ktorá sa vzťahuje na subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, prináša mnoho nových povinností, na ktoré je potrebné sa pripraviť, pričom značná časť týchto povinností sa týka prípravy príslušnej dokumentácie.

Prednášajúci:
JUDr. Pavel Lacko, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky