Oznamy
XXIX. snem ÚNIE MIEST SLOVENSKA
08.06.2018

BRATISLAVA - 8. júna 2018 sa konal XXIX. snem Únie miest Slovenska, v priestoroch kongresovej sály Ambassador v hoteli Devín v Bratislave. Snem hodnotil plnenie cieľov a úloh stanovených v predchádzajúcom období a prerokoval programové ciele a stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce obdobie.  Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, politických strán, partnerských združení, medzi ktoré patrí aj Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Pozičný dokument Únie miest Slovenska. 

Únia miest Slovenska vychádza z presvedčenia, že základom úspechu Slovenska sú prosperujúce mestá a preto bude:

1. uprednostňovať spoluprácu miest a obcí v rámci mestských regiónov alebo vo forme "účelových obcí",

    pred zmenou územnosprávneho usporiadania 

2. presadzovať presun vybraných súčasných kompetencií vyšších územných celkov na mestá a obce.

3. presadzovať rozvoj miest - centier mestských regiónov, pričom ponechá na obciach, aby sa samé rozhodli,

    ku ktorému centru budú inklinovať.

4. presadzovať zmenu systému financovania miest posilnením vlastných príjmov a zmenou finančného

    vyrovnávania zdrojov a vyrovnávania záťaže vertikálne a horizontálne.

5. podporovať integrované plánovanie a intergrovaný manažment rozvoja regiónov s cieľom efektívneho

    využitia endeogénneho  potenciálu.

6. odporúčať členským mestám vytvorenie strategických útvarov v mestách - centrách regiónov pre potreby

    analytických prác a prípravu podkladov pre rozhodovanie politikov v rámci regiónov.

7. presadzovať integráciu koncepčných a strategických materiálov celoštátneho významu najmä: stratégia

    regionálnbeho a územného rozvoja, koncepcia mestského rozvoja, program obnovy vidieka.

8. presadzovať zmenu regionálnej politiky, ktorej prioritou má byťpodpora rastu a inovácií, inovatívne formy a

    nie lokalizačné faktory aako doteraz, pričom úlohu vyrovnávania regioálnych disparít by mal na seba

    prevziať nový systém finančného vyrovnávania.

9. podporovať regionálnu politiku celoplošne orientovanú na podporu centier regiónov s vyriabilnými

    hranicami a špecifickú podporu horských oblastí na základe osobitnej horskej politiky Slovenska, s

    presunom zodpovednosti za prípravu a realizáciu politiky na mestá, mestské regióny.

10. navrhovať zrušenie organizácií štátu, ktoré pôsobia v území najmä v oblasti regionálneho rozvoja a

      presun ich právomoci na mestá.

 

Materiál vypracovaný Komunálnym výskumným a poradenským centrom, n.o. Piešťany

Bratislava 2018


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky