Oznamy
NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ NIE PODĹA PREDSTÁV ZHK SR
02.02.2018

BRATISLAVA - Očakávania Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky neboli naplnené v súvislosti so schválením novely zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755). ZHK SR argumentovalo v priebehu schvaľovacieho procesu, že navrhované zmeny zasiahnu zásadným spôsobom do nezávislosti výkonu kontroly hlavného kontrolóra obce a narušia existujúce kompetencie orgánov pôsobiacich v územnej samospráve.           Napriek tomu, že sa nedosiahlo zrušenie návrhu „kde sa hlavnému kontrolórovi obce ukladá povinnosť vykonať kontrolu aj na podnet starostu obce “,  kompromisné  riešenie  s  doplnením ustanovenia § 18 ods. 1/ písm. h:  „ … alebo starosta, ak vec neznesie odklad.“, naďalej zasahuje do nezávislosti výkonu kontroly a kompetencií v samospráve, bola akceptovaná požiadavka zástupcov ZHK SR, Ing. Budzák, Ing. Šinály, Ing. Krátky, Ing. Brilla, JUDr. Hrádek, o neprejednávaní platových pomerov hlavných kontrolórov obcí. Účasť zástupcov ZHK SR, vo výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, v medzirezortnom pripomienkovaní zákona, ako  aj  pracovné  stretnutia  na  úrovn í inštitúcií  NKÚ SR, MV SR a ZMOS, poskytli možnosti na argumentáciu a zároveň na vytvorenie komisie pri MV SR,  ktorá  formou  odbornej  diskusie  prehodnotí zákon o obecnom zriadení z pohľadu zmien a potreby vo verejnej správe, v súvislosti s kompetenciami samosprávy.

   Predsedníctvo ZHK SR prijalo na svojom pracovnom rokovaní v decembri 2017, ďalšie kroky k dosiahnutiu svojich oprávnených nárokov - nezasahovanie do nezávislosti kontroly v samospráve, jednoznačne stanovené kompetencie v samospráve, riešenie pracovno-právnych nárokov /odstupné, zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti, materskej dovolenky a pod./, vytvorením položky na právne zastupovanie ZHK SR. 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky