Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 4
Včera 37
Celkom 68767
Denný priemer 60
Oznamy
ZHK SR OSLOVILO POSLANCOV NR SR
29.11.2017
BRATISLAVA -

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa  obracia na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s prejednávaním Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov v NR SR , a to konkrétne časti zákona týkajúcej sa hlavných kontrolórov obcí, teda ustanovení § 18, nakoľko v doterajšom legislatívnom procese neboli vznesené zásadné pripomienky združením akceptované. Poslanci NR SR, boli listom požiadaní pri prerokovávaní o zohľadnenie týchto zásadných pripomienok, nakoľko ide o významný zásah do nezávislosti ako aj výkonu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce/mesta..