Partneri

Návštevnosť

Dnes 43
Včera 54
Celkom 63907
Denný priemer 61
Oznamy
NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
09.08.2017
BRATISLAVA -

Na základe vyhodnotenia výsledkov medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorí vzniesli zásadné pripomienky, boli pozvaní na rozporové konanie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, aby odôvodnili a obhájili opodstatnenosť ich zapracovania do návrhu novely o obecnom zriadení. Pripomienky, ktoré boli vznesené Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, je možné nájsť na portáli SLOV-LEX /https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/515/pripomienky/zobraz/. Zásadné pripomienky sa dotýkajú zabezpečenia nezávislosti výkonu kontroly na obciach hlavným kontrolórom obce a zachovania rovnakého prístupu k zamestnancom obce. Hlavným poslaním a cieľmi ZHK SR sú:

  1. podpora zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miest a obcí a zamestnancov ich útvarov, najmä legislatívnou formou, ako aj vytváranie možností zvyšovania ich kvalifikácie,
  2. podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného výkonu kontrolnej činnosti a prezentácii jej výsledkov vrátane zverejňovania aktuálnych problémov,
  3. využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov zameraných do oblasti pôsobenia a na činnosť ZHK SR, ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné pôsobenie kontroly,
  4. napomáhanie mimosúdnej ochrany práv členov ZHK SR,
  5. sprostredkúvanie informácií členom ZHK SR formou školení, odborných konferencií, pracovných stretnutí, publikačnou činnosťou a poskytovaním odbornej konzultačnej činnosti,
  6. spolupráca s obdobnými inštitúciami v SR a v krajinách EÚ,
  7. predkladanie návrhov a vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa kontroly v samospráve.