Partneri

Návštevnosť

Dnes 43
Včera 54
Celkom 63907
Denný priemer 61
Oznamy
MIESTNE DANE A POPLATKY
01.08.2017
ZVOLEN -

AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Miestne dane a poplatky", ktorý sa uskutoční v hoteli Poľana vo Zvolene, dňa 26.10.2017. Témou seminára sú miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z., miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti miestnych daní, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk Miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

– druhy miestnych daní

– určenie daňovníka

– predmet dane

– základ dane

– určovanie sadzieb dane

– výpočet dane

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

– predmet poplatku

– určenie poplatníka

– sadzby poplatku

– vyrubenie poplatku

– úľavy na poplatku

– VZN k poplatku

Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z

– zavedenie poplatku za rozvoj VZN

– predmet poplatku za rozvoj

– vyrubovanie poplatku za rozvoj

– ďalšie úpravy a postupy obce po novele poplatku za rozvoj