Oznamy
XXVIII. snem Únie miest Slovenska
08.06.2017

BRATISLAVA - Dňa 2.6.2017 sa v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo zasadnutie XXVIII. snemu Únie miest Slovenska za prítomnosti vyše 100 účastníkov. Medzi pozvanými bol aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHKSR, Ing. Ľudovít Budzák, ktorý spolu s partnerskými asociáciami a združeniami územnej samosprávy, ponúkol odbornosť a skúsenosti svojich členov pri zabezpečovaní monitorovania a vyhodnocovania úrovne výkonu kompetencií na obciach. Zúčastnení ústavní činitelia, predstavitelia a zástupcovia ústredných orgánov, parlamentných strán, územnej samosprávy, domácich a zahraničných nadácií, partnerských združení, diplomatického zboru, deklarovali spoluprácu a pomoc pri zohľadňovaní špecifík miest pri svojej správe, z pohľadu spádovosti v regione a koncentrácií ľudí v mestách. Súčasťou programu snemu bola aj voľba prezidenta, v ktorej bol potvrdený úradujúci prezident UMS, JUDr. Ivo Nesrovnal.Únia v nadchádzajúcom období avizuje na čele s hlavným mestom Bratislava začiatok verejnej diskusie o definovaní postavenia miest v spoločnosti a v štáte. Primátor Nesrovnal zdôraznil, že Únia miest Slovenska je platformou určenou na zadefinovanie naliehavých problémov miest a hľadanie vhodných riešení, a Hlavné mesto Bratislava, ako jej najväčší člen, chce byť lídrom pri ich presadzovaní.

Za najväčší úspech ÚMS v uplynulom volebnom období novozvolený prezident označil presadenie a schválenie Zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorého výnos je určený na investície do územia zasiahnutého výstavbou, čo samosprávam zabezpečí nový zdroj vlastných príjmov.

ÚMS sa podľa primátora Nesrovnala chce v nadchádzajúcom období sústrediť na tri priority:

-        Financovanie miest

-        Rozvoj miest a mestských regiónov

-        Sociálne služby

Únia bude hlasnejšie a intenzívnejšie hovoriť o potrebe zmeniť systém financovania samospráv a navrhnúť spravodlivejšie prerozdeľovanie dane z príjmu fyzických osôb. Podporovať bude spoluprácu centrálnych miest a obcí v hraniciach prirodzeného mestského regiónu, venovať sa chce riešeniu problematiky mestského rozvoja. V sociálnej oblasti bude ÚMS podporovať deinštitucionalizáciu v maximálnej možnej miere a rozvoj samostatného podporovaného bývania a opatrovania v domácom prostredí. Ďalším cieľom ÚMS v tejto oblasti bude vytvorenie nového dlhodobo udržateľného viaczdrojového modelu financovania dlhodobej starostlivosti.

Únia miest sa chce pustiť aj do verejnej diskusie o jasnom legislatívnom definovaní „mesta“ a jeho  postavenia – právomocí, povinnosti i zodpovednosti – v štáte a systéme verejnej správy na Slovensku, ktoré bude mať adekvátnu oporu v legislatíve.

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska, ktoré zastupujú záujmy viac ako jedného milióna obyvateľov Slovenska. Jej prioritami sú presadzovať realizáciu komunálnej reformy ako základného predpokladu pokračovania decentralizácie a zmeny územnosprávneho usporiadania. Taktiež presadzovať politickú, spoločenskú suverenitu a sebestačnosť miest cestou zvyšovania finančnej nezávislosti miest na centrálnom rozpočte najmä posilňovaním vlastných príjmov, ale aj plné financovanie preneseného výkonu štátnej správy v každom meste. Únia miest má ambíciu presadzovať zvýšenie významu a pozície Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a budúceho metropolitného centra v súlade s modelmi uplatňovanými vo vyspelých európskych štátoch. Medzi priority tiež patrí postupne zabezpečovať energetickú nezávislosť a bezpečnosť miest, ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, životného prostredia v mestách a mestských regiónoch, aktívne sa zúčastňovať na formovaní legislatívneho rámca.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky