Partneri

Návštevnosť

Dnes 47
Včera 47
Celkom 67369
Denný priemer 61
Oznamy
AKTIVITA ZHK SR V PREDKLADANÍ NÁVRHOV NA ZMENU ZÁKONA 369/1990 Zb.
07.04.2017
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

V súčanosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pracuje na návrhu novely zákona o obecnom zriadení. Cieľom je na základe poznatkov z aplikačnej praxe zdokonaľovať právnu úpravu. Keďže proces verejnej diskusie zatiaľ nie je ukončený, nie je možné zverejniť závery. Zástupcovia ZHK SR už aj v minulosti pripomienkkovali súčasný stav zákona o obecnom zriadení vo vzťahu k výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce, v priebehu mesiaca bude vyvolané aj pracovné stretnutie zo zástupcami MV SR, aby boli prerokované pripomienky a podľa možnosti aj vyriešené otázky nezávislého postavenia pri výkone kontroly a pracovno-právne aspekty.Najsilnejším prvkom vnútornej kontroly je hlavný kontrolór obce. Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Kontrolnú činnosť musí vykonávať nezávisle a nestranne.

Návrh zmien, ktoré sa týkajú troch oblasti

- zmena legislatívy v oblasti kontroly verejnej správy

- nezávislosť a pracovno-právne postavenie funkcie hlavného kontrolóra obce

- metodiky kontroly v územnej samospráve

           Účelom návrhu zmien je upraviť postavenie a nezávislosť hlavného kontrolóra obce, upresniť pracovno-právne postavenie, procesné postupy pri výkone kontroly v územnej samospráve, súčinnosť pri výkone kontroly. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia zákona pri voľbe hlavného kontrolóra obce ako i pri odvolávaní, pri obsadzovaní funkcie hlavného kontrolóra obce na jednotlivých obcí, s prípadnou sankciou voči obci pri nedodržaní zákonnej povinnosti mať zvoleného hlavného kontrolóra obce.

              V praxi chýba jednotný prístup hlavných kontrolórov obce k výkonu kontroly, závisí od konkrétnej odbornosti, praxe hlavného kontrolóra obce. Nie sú dostatočne zadefinované veci a rôzne subjekty si rôzne vysvetľujú jednu a tú istú vec, takže v praxi sa obce stretávajú s rozdielnym výkladom kontrolných zistení od rôznych kontrolných subjektov.

           Často sa vyskytujúcim problémom kontroly je fakt, že kontrolóri iba mechanicky posudzujú, či je nejaký úkon vykonaný, či nie, ale uniká im podstata a zmysel vecí, ak zákon obsahuje nezmyselné ustanovenia, vyžadujú jeho bezvýhradné plnenie. Zároveň pri požadovaní vysvetlení zahlcujú zamestnancov obcí, požiadavkou na vypracovanie materiálov a tabuliek, čiže nejde len o predloženie kontrolovaných materiálov.

Legislatívne zmeny by mali prispieť k zjednoteniu a prepojeniu štátnej a samosprávnej správy, zastrešené legislatívou v oblasti verejnej správy.

 

  • odborná diskusia k potrebe zmeny zákona o obecnom zriadení

  • zadefinovanie základných problémov, ktoré sa budú riešiť v návrhu zákona

  • príprava návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve

  • presadzovanie návrhov prostredníctvom ZMOS

  • forma združenia, pretransformovať do profesionálneho združenia