Oznamy
Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
25.08.2014

BRATISLAVA - Vláda 20. augusta schválila návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti z dielne MV SR. Návrh upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávate-ľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Tento zákon je veľmi efektívny, a jasným spôsobom ochraňuje tých zamestnancov, ktorí sa rozhodnú oznámiť protispoločenskú činnosť, ktorá je v ich okolí páchaná,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. Ide podľa neho o jedno z opatrení rezortu na znižovanie miery korupcie na Slovensku. Posilniť ochranu oznamova-teľov korupčného správania sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.eZvesti MV SR

 

Pôjde o TČ verejných činiteľov, korup-cie, machinácie pri verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a TČ s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou tri roky. Ochrana sa má poskytovať prostredníctvom súhlasu inšpektorátu práce na pracovnoprávny úkon, na ktorý zamestnanec nedal súhlas. Takú ochranu možno poskytnúť aj pri oznámení správneho deliktu, ak zaň možno uložiť pokutu s hornou hranicou najmenej 50 000 eur s tým, že ochranu bude iniciovať nie prokurátor, ale príslušný správny orgán. Návrh umožní na žiadosť oznamovateľa zacho-vať jeho anonymitu pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti.  V návrhu zákona sa spomína aj možnosť poskytnutia odmeny, ktorá bude nenárokovateľná a bude možné o ňu požiadať až po právoplatnom odsúdení páchateľa alebo, ak sa preukáže spáchanie správneho deliktu. Ministerstvo spravodlivosti SR bude môcť poskytnúť oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odmenu do výšky 50-násobku minimálnej mzdy (v súčasnosti 17 600 eur), a to aj s ohľadom na rozsah uchráneného alebo vráteného majetku. Účinnosť návrhu sa predpokladá po schválení v parlamente od 1. januára 2015. Orgánom verejnej moci a zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov, sa nariaďuje povinnosť vytvoriť si vnútorný systém, v rámci ktorého môžu zamestnanci oznamovať akúkoľvek protiprávnu činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. Návrh ďalej rieši opatrenia v súvislosti s možným postihom za oznamovanie protiprávnych konaní zamestnávateľa. Konkrétne sa navrhuje, aby osoba, ktorá sa domnieva, že je postihovaná za podanie podnetu, sa mohla obrátiť na inšpektorát práce, ktorý môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu. Dôležitou zmenou pri ochraňovaní zamestnanca bude rozšírenie zákazu diskriminácie aj z dôvodu podania oznámenia o protispoločenskej činnosti. Podľa návrhu sa bude na základe posúdenia prokurátorom poskytovať ochrana v pracovnoprávnych vzťahoch osobe, ktorá oznámila v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie spáchanie vybraného trestného činu (TČ).


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky