Oznamy
25. snem ZMOS-u
29.05.2014

BRATISLAVA - V stredu  28. mája od 13. h.  do 18. h a vo štvrtok 29. mája 2014  od 9. do 13. h sa konal v Kongresovom centre Incheba Bratislava, Expo Aréna 25. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Na jeho rokovaní sa okrem delegátov – starostov a primátorov členských miest a obcí zúčastnili aj najvyšší predstavitelia štátu – prezident SR I. Gašparovič , premiér vlády SR R. Fico a ďalší vrcholní predstavitelia parlamentu, vlády, poslanci, ministri, veľvyslanci,  predstavitelia samosprávnych krajov, sociálni partneri, medzi nimi aj prezident ZHK SR, Ing. Ľ. Budzák. Na programe rokovania bola nielen výročná správa predsedu ZMOS o činnosti orgánov združenia od 24. snemu ZMOS, ale predovšetkým hľadanie odpovedí na otázku  Ako ďalej , samospráva v oblastiach, ktoré sa dotýkajú života obyvateľov Slovenska,  výkonu samosprávnych činností a vôbec  smerovania  miestnej územnej samosprávy.Sprievodná akcia - vyhlásenie víťaza celoročnej súťaže OSKAR BEZ BARIÉR. Za rok 2013 za aktivity v prospech znevýhodnených občanov - víťaznú sošku Oskara si odniesla Mestská časť Bratislava – Petržalka.  

          Cieľom súťaže OSKAR BEZ BARIÉR je motivovať samosprávy  miest a obcí  angažovať sa v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých  a sociálne slabších občanov,  a tak napomáhať ich integrácii.  Súťaž, ktorej už 10. ročník sa konal pri príležitosti 25. snemu ZMOS,  je pre obce a mestá motivujúca – príklady dobrej praxe inšpirujú samosprávy k tomu, aby  odstraňovali bariéry v živote miest a obcí, či už  v oblasti budovania bezbariérového sprístupnenia úradov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych inštitúcií, športových podujatí, k vytváraniu  bezbariérových trás pre starších a inak znevýhodnených osôb.  Ďalšou oblasťou, ktorá sa stala kritériom pri posudzovaní aktivít,  je vytváranie  bezbariérovosti vo vzťahu k mentálne postihnutým, prestárlym a iným rizikovým skupinám obyvateľov – budovanie domov sociálnych služieb, útulkov pre bezdomovcov,  bezprahových centier pre drogovo závislých, vzdelávacích a rekvalifikačných centier pre zdravotne postihnutých alebo sociálne slabších občanov, vytváranie podmienok pre ich kultúrny a spoločenský život.

              Združenie  zastupuje 2765 obcí, miest a mestských častí Slovenska, čo je viac ako  95 %  z celkového počtu sídel. V Slovenskej republike  niet  inej takej organizácie, ktorá by  dlhodobo disponovala porovnateľným zázemím, silou a významom s dopadom na rozvoj Slovenska.  Úlohou  združenia  je obhajovať  spoločné záujmy a práva členských  miest a obcí, pomáhať im riešiť problémy  a pritom rešpektovať ich autonómne postavenie. Združenie na podnet svojich členov predkladá návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy vecne príslušným ústredným orgánom ústrednej štátnej správy, zúčastňuje sa na ich prerokovávaní, a tak pomáha vytvárať obciam a mestám  podmienky na ich riešenie.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky