Oznamy
Hlavný kontrolór obce a odmeny
08.01.2014

SVIT - Téma, ktorá znova a znova zamestnáva média na Slovensku je hlavný kontrolór obce a jeho odmena. Vo večerných správach odznela informácia o koncoročnej odmene hlavnej kontrolórky mesta Michalovce  / http://tvnoviny.sk/sekcia/ekonato/1738990_odmeny-pre-kontrolorov.-maju-ich-v-krize-dostavat//. Uviesť jeden príklad a zovšeobecňovať ho na celú profesnú skupinu hlavných kontrolórov obce je prinajmenšom snaha o manipulovanie verejnej mienky. Zainterovaní ľudia vo verejnej správe chápu potrebu výkonu kontrolnej činnosti v samospráve v súvislosti so zabezpečením odbornosti a hlavne nezávislosti. Tento model odmeňovania motivuje hlavného kontrolóra k zodpovednosti a transparetnosti. Častokrát bežný občan nepozná obmedzenia, ktoré výkon funkcie hlavného kontrolóra obce má. Ide o možnosť podnikania len so súhlasom obecného zastupiteľstva, ako u jedinej profesnej skupiny nie je nárok na odstupné po skončení funkčného obdobia, nemôže byť členom orgánov spoločnosti, nie je riešená materská dovolenka počas výkonu funkčného obdobia  a iné.             Názor bežných ľudí na výšku platov a odmien, či už ide o profesiu sudcov, štátnych zamestnancov, zamestnancov samosprávy, právnikov, doktorov, starostov, umelcov je rovnaký. Nie sú spokojní so skutočnosťou, že na Slovensku v súčasnej dobe pre nich ,neexistujú možnosti poberania európskych platov, napriek tomu, že sme členom Európskej únie.

             Aby sme poznali dôvod stanovenia výšky platu a odmeny hlavného kontrolóra obce je potrebný dôsledný rozbor postavenia hlavného kontrolóra obce z pohľadu administratívneho a z pohľadu pracovnoprávneho, čo je nevyhnutným predpokladom pre reálne zhodnotenie miesta a opodstatnenosti inštitútu hlavného kontrolóra obce v kontrolnom systéme miestnej samosprávy.

             Kontrolnú činnosť môže náležite vykonávať iba taký subjekt, u ktorého nie sú pochybnosti o jeho odbornosti a objektívnosti a vo vzťahu ku ktorému existujú reálne právne garancie jeho nezávislého postavenia. Práve nejasnosti ohľadne pracovnoprávneho statusu hlavného kontrolóra obce vedú často v praxi k spochybňovaniu jeho miesta v kontrolnom systéme územnej samosprávy, s cieľom posilnenia inštitútov vonkajšej kontroly územnej samosprávy.

           Prepojenosť administratívno-právnych aspektov statusu hlavného kontrolóra obce sa najviditeľnejšie prejavuje jednak v inštitútoch zániku funkcie hlavného kontrolóra obce na strane jednej a skončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra na strane druhej, ako aj v inštitúte odmeňovania hlavného kontrolóra obce.

          V súvislosti s vyplácaním odmien hlavného kontrolóra obce je žiadúce konštatovať, že konkrétny prístup, pri rešpektovaní zákonných limitov, je výlučne vecou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo teda môže k odmenám pristupovať tak, že sa budú vyplácať následne za určité dlhšie obdobie, ale aj za každý mesiac. Pritom je však potrebné zdôrazniť, že plat, ako aj odmeny sa vyplácajú vždy až následne, po vykonaní práce.

 

 

 

 

 

 

 

             Či je odmeňovanie  akceptovateľné  aj  z  pohľadu  širších súvislosti  (možnosti stimulácie, zohľadnenia konkrétnej situácie v obci, morálna opodstatnenosť a pod.) možno vždy vyčítať z uznesenia, prípadne zo zápisu obecného zastupiteľstva.

          Ako prezident ZHK SR, môžem za našich členov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí povedať, že každý z nás sa usiluje o neustále zvyšovanie svojej odbornej úrovne, aby tak v svojej obci zabezpečil čo možno najobjektívnejší výkon kontrolnej činnosti v prospech občanov obce.

 

 

 

 

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky