Oznamy
Projekt ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NKÚ SR
26.11.2013

BRATISLAVA -

Kontrolórsky informačný systém  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (KIS NKÚ SR) bude integrovaný informačný systém na podporu procesov NKÚ SR, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená implementácia elektronických služieb NKÚ SR.  V časti systému internej kontroly (SIK) , ktorý je určený pre plánovanie interných auditov a kontrol, je prepojenie na územnú samosprávu. Hlavným prínosom bude zdieľanie informácií s účastníkmi vykonávajúcimi kontroly v tomto systéme. ZHK SR sa prostredníctvom prezidenta združenia, Ing. Ľudovíta Budzáka, aktívne zúčastňuje pri jeho tvorbe a pripomienkovaní za územnú samosprávu, v tíme vedenom riaditeľom expozitúry NKÚ SR v Trenčíne, Ing. Pavlom Zigom.Projekt zavedenia KIS NKÚ SR vychádza zo Stratégie informatizácie verejnej správy, je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a napĺňa podmienky zákona o ISVS. Vzhľadom na skutočnosť, že postavenie NKÚ SR je v rámci verejnej správy špecifické, trh informačných technológii nedisponuje komplexným informačným systémom, ktorý by pokrýval všetky oblasti a činnosti vykonávané NKÚ SR. Vychádzajúc z tohto stavu a možných postupov riešenia, tvorba KIS NKÚ SR bude realizovaná kombináciou komerčne dostupných parametrizovateľných informačných systémov so systémami vyvinutými na mieru podľa zadefinovaných požiadaviek. Predovšetkým kontrolórska činnosť NKÚ SR bude podporovaná informačným systémom vyvinutým na mieru. Metodika vývoja softvéru, domestikácia komerčného softvéru a projektové riadenie implementácie bude zodpovedať štandardom v tejto oblasti. ľadom na potreby a požiadavky NKÚ SR je súčasná systémová a aplikačná podpora nedostatočná. Rovnako podpora kontrolórskych činností NKÚ SR (Kontrolné akcie, Riadenie kontrolórskych kapacít, Programovanie a Plánovanie kontrolnej činnosti) zo strany informačných technológií je všeobecne vnímaná ako nedostatočná. V súčasnosti je technologicky NKÚ SR vybavený na úrovni, ktorý dokáže pokryť jeho potreby iba v krátkodobom horizonte. Do popredia vystupuje účová požiadavka, a to implementácia integrovaného riešenia, ktoré by zefektívnilo výkon kontrolnej činnosti využitím moderných prístupov k znalostnej báze a informačným systémom kontrolovaných subjektov, eliminovalo viacnásobné zadávanie tých istých údajov do systémov, resp. zabezpečilo jednotný dátový model. Taktiež by mal byť zabezpečený on-line prístup užívateľov k údajom a databázam, spracovanie dokumentov dôveryhodným spôsobom, elektronická správa registratúry a archívov, podpisovanie elektronickým podpisom. Navyše je potrebné zabezpečiť aj integráciu s kancelárskym balíkom MS Office a s existujúcim ekonomickým softvérom.

 

Vzh


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky