Oznamy
Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety
10.10.2007

Správa NKÚ SR

o výsledku kontrol hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov

vykonaných v 1. polroku 2007 

1. Úvod

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2007 bola vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov s využitím informácií z podnetov, ktoré NKÚ SR prijal po rozšírení svojich kompetencií na oblasť samosprávy.

 

Účelom kontroly bolo zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov a dodržiavania povinností vyplývajúcich z hospodárenia a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov.

 

Hlavným dôvodom zaradenia uvedenej kontrolnej akcie do plánu bol významný nárast počtu podnetov a informácií od občanov, poslancov obecných zastupiteľstiev, zamestnancov samosprávy poukazujúcich na nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom samosprávy.

 

Kontrolovanými subjektmi boli obce, mestá, fyzické a právnické osoby hospodáriace s prostriedkami z rozpočtov obcí, miest a samosprávnych krajov, resp. hospodáriace a nakladajúce s ich majetkom, ktoré boli vybrané podľa došlých podnetov na základe rizikovej analýzy zohľadňujúcej najmä závažnosť podnetu, jeho dokladovanie, viacnásobné podnety na jeden subjekt a zohľadnenie skutočnosti, že veľký počet menších odľahlých obcí stojí často mimo pozornosti externých orgánov kontroly.

 

Na výkone kontroly sa podieľali regionálne expozitúry NKÚ SR.

 

V 1. polroku 2007 boli vykonané a ukončené, vrátane vypracovania správy určenej zastupiteľstvám obcí, miest, resp. VÚC, kontroly v 12 kontrolovaných subjektoch. Kontrolovanými subjektmi bolo deväť malých obcí s počtom obyvateľov do 3000 (Lemešany, Košické Olšany, Horné Hámre, Krušovce, Ďanová, Podtureň, Bziny, Malá Lodina, Ochodnica), jedna obec do 5 000 obyvateľov Podbrezová, jedno mesto do 10 000 obyvateľov Žarnovica a jedna nezisková organizácia Lux, n.o., Košice hospodáriaca s majetkom a s finančnými prostriedkami Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“).

 

Táto správa obsahuje informácie o kontrolných zisteniach a poznatkoch získaných z vykonaných kontrol za kontrolované obdobie rokov 2005 a 2006, výber dôležitých zistení v jednotlivých subjektoch priamo súvisiacich s podnetom, ako aj odporúčania na zlepšenie stavu v hospodárení subjektov samosprávy. Osobitné časti správy obsahujú aj zhodnotenie opodstatnenosti podnetov.

 

 

 

 

Prehľad kontrolovaných podnetov:

 

Podnet od koho Proti komu Počet obyv.

Obce Predmet podnetu

Anonym a zamestnanec obce Obec Lemešany 1761 Hospodárenie so štátnymi účelovými dotáciami, schválenie záverečného účtu bez stanoviska hl. kontrolóra, netransparentné verejné obstarávanie, audit, financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu, výmena okien ZŠ, zabezpečenie pozemkov pre výstavbu kostola, neskolaudovaný dom smútku, poškodzovanie poľnohospodárskej pôdy, fyzické napadnutie kontrolóra obce

Občan obce Obec

Košické Olšany 1179 Záväzky z nákupu pozemkov a zriadenie skládky TKO, neoprávnená úhrada dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, financovanie futbalového klubu, hospodárnosť pri zabezpečovaní opráv a služieb

Občan obce Mesto Žarnovica 6383 Prenájom plochej dráhy súkromnej spoločnosti bez schválenia mestským zastupiteľstvom a nevýhodnosť prenájmu

Občan obce Obec

Horné Hámre 663 Obstaranie plánu územno-ekonomického rozvoja obce a stavebné úpravy budovy pošty bez schválenia obecným zastupiteľstvom

Občania obce Obec Krušovce 1875 Činnosť starostu obce, hospodárenie s obecným rozpočtom, financovanie stavebných investícií, hospodárenie ZŠ-ŠJ, verejné obstarávanie, zúčtovanie dotácií z VÚC, činnosť hlavného kontrolóra obce

Občan mesta DSS Košice, teraz Lux, n.o. Košice - Hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, personálna politika, privatizácia bytovky DSS, prechod majetku štátu do súkromného vlastníctva pri transformácii DSS

Občan obce Obec Daňová 489 Zaplatenie pohrebu zosnulému starostovi, schvaľovanie projektov na stavebné úpravy, zbierka na rekonštrukciu MŠ, neodôvodnené vyradenie majetku

Občan obce Obec Podtureň 667 Používanie osobného motorového vozidla starostu na služobné účely, financovanie káblovej prípojky, zadlžovanie obce pri financovaní výstavby nájomných bytov, platenie dane z nehnuteľností

Občan obce Obec Bziny 522 Trvalý pobyt starostu, zneužívanie služobných áut na súkromné účely, odmeny, znehodnotenie životného prostredia v obci, činnosť telovýchovnej jednoty

Občan obce Obec

Malá Lodina 198 Investičná výstavba – stavba obecného úradu a domu smútku, prostriedky poskytnuté zo ŠR, odmeňovanie, predaj pozemkov poslancom, činnosť hlavného kontrolóra obce

Anonym Obec Ochodnica 1976 Nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami pri výstavbe vodovodu, kanalizácie, zateplení obecnej budovy využívanie služobného motorového vozidla,

Anonym Obec Podbrezová 4200 Zamestnávanie rodinných príslušníkov, platové pomery starostu, výstavba infraštruktúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Výsledky kontrol

 

2.1. Súhrn kontrolných zistení

 

2.1.1. Rozpočet obce, záverečný účet obce, účtovná závierka

 

Obce pri zostavovaní svojich rozpočtov nerešpektovali pravidlá stanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z.z. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Najčastejšie sa vyskytovali nedostatky v rozpočtovom procese, ktoré sa týkali:

 

I. nevykonávania zmien rozpočtu v priebehu roka rozpočtovými opatreniami pri zostavovaní rozpočtov samotných obcí, ako aj organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, čo bolo v rozpore s § 14 ods. 2,

II. nevedenia operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu roka, čo bolo v rozpore s § 14 ods. 3,

III. zostavovania rozpočtov a účtovnej závierky bez rešpektovania členenia rozpočtu obce na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie, čo bolo v rozpore s § 10 ods. 3,

IV. zaradenia finančných operácií do príjmov a výdavkov rozpočtu, ktorým došlo k ovplyvneniu výsledku hospodárenia, ako aj ovplyvneniu tvorby rezervného fondu obce, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 6,

V. neusporiadania hospodárenia obce vo vzťahu k zriadeným právnickým osobám, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 2,

VI. nezahrnutia prijatých finančných darov do rozpočtovaných príjmov obce, čo bolo v rozpore s § 5 ods. 1,

VII. schválenia schodkového rozpočtu obce, čo bolo v rozpore s § 10 ods. 7.

 

Pri zostavovaní záverečného účtu kontrolovaných obcí za rok 2005 (termín na prerokovanie záverečného účtu za rok 2006 bol do 30.06.2007 a tým presahoval obdobie výkonu kontroly v uvádzaných prípadoch) bolo zistené porušovanie pravidiel ustanovených v § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, a to najmä z dôvodu:

 

VIII. absencie zákonných náležitostí v zostavených záverečných účtoch, ako napr. údaje o plnení rozpočtu podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, vyčíslenie finančných operácií, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 5,

IX. prerokovania záverečných účtov zastupiteľstvom bez výroku, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 8,

X. nedodržania lehoty na prerokovanie záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 10,

XI. absencie rozhodnutia zastupiteľstva o použití prebytku rozpočtu obce, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 6,

XII. nezverejnenie návrhu záverečného účtu obce spôsobom obvyklým, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 7 citovaného zákona a § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky obcí boli zistené porušenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zákona o obecnom zriadení, ktoré poukazujú v mnohých prípadoch na nízku úroveň vedenia účtovnej evidencie, neplnenie si zákonných povinností obce pri overovaní výsledkov hospodárenia, ako aj na nesúlad účtovných výkazov s účtovníctvom a tým skresľovanie zverejňovaných údajov pre potreby vyčísľovania stavu verejných financií.

 

Medzi najpodstatnejšie porušenia zákona o účtovníctve a zákona o obecnom zriadení pri zostavovaní účtovnej závierky patrili:

 

XIII. nepremietnutie zvýšenia hodnoty aktív z titulu vykonaných technických zhodnotení na majetku,

XIV. nesprávne ocenenie majetku,

XV. nesprávne účtovanie a vykazovanie finančných operácií,

XVI. nevypracovanie poznámok ako súčasti účtovnej závierky,

XVII. zostavenie neúplnej súvahy bez údajov za bezprostredne predchádzajúce obdobie,

XVIII. nevyhotovenie výročnej správy,

XIX. nesplnenie povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom,

XX. chýbajúce predpísané všeobecné náležitosti účtovnej závierky ako je deň jej zostavenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva, podpisový záznam štatutárneho orgánu.

 

 

2.1.2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami

 

2.1.2.1. Dodržiavanie finančnej disciplíny

 

Nedostatky boli zistené pri dodržiavaní finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Vykonanou kontrolou boli zistené porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 citovaného zákona spolu v sume 9 481,5 tis. Sk z toho:

 

XXI. § 31 ods. 1 písm. a) poskytnutím alebo použitím verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom (Lux, n.o., Košice – nedodržanie účelu použitia finančného príspevku na starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti úhradou výdavkov spojených s úhradou reklamy a propagácie, turistických zájazdov správneho aparátu, reprezentačných výdavkov, paušálnych odmien pre poradcov a sprostredkovateľov spolu v sume 87 tis. Sk),

XXII. § 31 ods. 1 písm. b) poskytnutím alebo použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov (Obec Lemešany – preplatením cestovných náhrad fyzickej osobe bez uzavretia zmluvného vzťahu 6,8 tis. Sk, preplatením výdavkov na činnosť záujmovej organizácie nad rámec zmluvy o pridelenej dotácii v sume 50,8 tis. Sk, Obec Košické Olšany – uhradením výdavkov za odbornú prehliadku a kontrolu technického zariadenia za prenajímateľa nebytového priestoru v rozpore s uzavretou nájomnou zmluvou v sume 12,9 tis. Sk, vyplatením verejných prostriedkov za práce a dodávky, ktoré neboli vykonané v sume 5,8 tis. Sk, úhradou nákupu pozemkov za cenu vyššiu ako bolo schválené obecným zastupiteľstvom v sume 6,9 tis. Sk, plnením daňovej povinnosti za iný subjekt v sume 139,4 tis. Sk),

XXIII. § 31 ods. 1 písm. c) neodvedením prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu (Lux, n.o., Košice – prekročením lehoty na odvod zúčtovaných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku v sume

92,2 tis. Sk, neodvedením príjmov týkajúcich sa pohľadávok za minulé obdobia do rozpočtu KSK v sume 181,1 tis. Sk, neodvedením nevyčerpaných prostriedkov z príspevku KSK sústredených na bankovom účte rezervného fondu neziskovej organizácie v sume 2 039,5 tis. Sk),

XXIV. § 31 ods. 1 písm. d) neodvedením výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu (Lux, n.o., Košice – nedodržanie lehoty na odvod výnosov do rozpočtu KSK v sume 1,8 tis. Sk),

XXV. § 31 ods. 1 písm. g) umožnením bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov (Lux, n.o., Košice – nadhodnotenie nákladov pre vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku z rozpočtu KSK v sume

1 438,4 tis. Sk, krátenie príjmov rozpočtu KSK získavaním nájomného z majetku KSK od tretích osôb bez súhlasu prenajímateľa a vlastníka majetku v sume 66,9 tis. Sk),

XXVI. § 31 ods. 1 písm. j) nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov (Obec Lemešany – spolufinancovanie rekonštrukcie športového areálu z obecných prostriedkov v čase neusporiadania vlastníckych pomerov a práv obce k dotknutým nehnuteľnostiam, t.j. k budove a pozemkom, na ktorých sa areál nachádzal v sume 242,8 tis. Sk, úhrada výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou bezplatne prenajímaných nebytových priestorov z rozpočtu obce v sume 643,3 tis. Sk, kompenzácia vynaložených nákladov na stavebné úpravy prenajatých priestorov podnikateľským subjektom v rozpore s uzavretými nájomnými zmluvami v sume 207,2 tis. Sk, Obec Košické Olšany - nevrátenie nevyčerpaných prostriedkov z pôžičky v sume 60,6 tis. Sk, Mesto Žarnovica – nepreukázanie prác na úprave spevnených plôch v areáli športového štadióna v sume 59,5 tis. Sk, nepreukázanie opodstatnenosti nákladov na prenajaté motorové vozidlo v sume 13,2 tis. Sk, neopodstatnený nákup diskov s pneumatikami do služobného motorového vozidla v sume 32 tis. Sk, Obec Horné Hámre – úhrada zálohových platieb za územnoplánovaciu dokumentáciu bez predloženia čiastkového plnenia zmluvy v sume 80 tis. Sk, Lux, n.o., Košice – úhrada leteckej prepravy a taxislužby na dopravu na seminár v sume 8,5 tis. Sk , zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľským spôsobom u zákaziek s nízkou hodnotou v sume

200 tis. Sk),

XXVII. § 31 ods. 1 písm. k) nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami (Obec Lemešany – poskytovanie návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce fyzickým osobám v sume 18,7 tis. Sk, Obec Horné Hámre – úhrada stavebných prác z rozpočtu obce bez predchádzajúceho schválenia zmeny rozpočtu v sume 258,7 tis. Sk, Lux, n.o., Košice – nedodržiavanie zmluvnej povinnosti viesť prostriedky z príspevku KSK na jednotlivé dotačné účely na samostatných bankových účtoch v sume 100 tis. Sk, úhrada stavebných úprav prenajatých nehnuteľností od KSK z finančného príspevku KSK bez vopred získaného súhlasu vlastníka majetku podľa podmienok zmluvy v sume 2 154,4 tis. Sk),

XXVIII. § 31 ods. 1 písm. l) uhradením preddavkov z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov v prípadoch poskytnutia preddavkov na výkony a tovary bez vopred písomne uzavretej dohody, resp. ich nezúčtovania do 3 mesiacov od poskytnutia a ani do konca rozpočtového roka (Obec Lemešany – v sume 415,7 tis. Sk, Obec Košické Olšany – v sume 10 tis. Sk, Obec Podbrezová – v sume 120 tis. Sk),

XXIX. § 31 ods. 1 písm. m) porušením pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy (Obec Lemešany - nezabezpečenie prehľadného a transparentného spôsobu poskytovania dotácií právnickým osobám bez určenia účelu, podmienok poskytnutia a vyúčtovania dotácií v sume 237 tis. Sk, poskytnutie finančného príspevku právnickej osobe bez uzavretia zmluvy o dotácii a jej následného zúčtovania s rozpočtom obce v sume 40 tis. Sk),

XXX. § 31 ods. 1 písm. n) nedodržaním podmienok, za ktorých boli rozpočtové prostriedky poskytnuté (Obec Lemešany – nepreukázané vlastnícke práva k pozemkom zo strany žiadateľa v rámci žiadosti o dotáciu z kapitoly MŠ SR na projekt rekonštrukcie a modernizácie športového areálu v sume 250 tis. Sk, Obec Košické Olšany – nezúčtovanie dotácie poskytnutej telovýchovnej jednote z rozpočtu obce podľa stanovených podmienok v sume 200 tis. Sk, Lux, n.o., Košice – predloženie vyúčtovania finančného príspevku z rozpočtu VÚC po zmluvnom termíne v sume 0,4 tis. Sk).

 

Prehľad porušenia finančnej disciplíny podľa subjektov:

 

 

Kontrolovaný subjekt Porušenie finančnej disciplíny

spolu v tis. Sk

Obec Lemešany 2 112,3

Obec Košické Olšany 435,6

Mesto Žarnovica 104,7

Obec Horné Hámre 338,7

Obec Krušovce -

Lux, n.o., Košice (KSK) 6 370,2

Obec Ďanová -

Obec Podtureň -

Obec Bziny -

Obec Malá Lodina -

Obec Ochodnica -

Obec Podbrezová 120

SPOLU 9 481,5

 

Z uvedenej tabuľky a vyššie uvedených údajov vyplýva, že porušenie finančnej disciplíny sa zistilo v šiestich z dvanástich kontrolovaných subjektov, čo predstavuje 50 % z celkového preverovaného počtu. Táto skutočnosť je dôkazom vysokého rizika nedodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov o rozpočtových pravidlách, významne ovplyvňujúcich zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri používaní prostriedkov, ktoré sú súčasťou verejných rozpočtov samosprávy.

 

2.1.2.2. Dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie

 

Medzi často sa opakujúce nedostatky patrilo nesprávne triedenie výdavkov v dôsledku nedodržiavania povinnosti uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu, čím boli porušené ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nadväzne na to bol nesprávne vykázaný záverečný účet obcí v časti bežné a kapitálové výdavky. Ako príklady nerešpektovania rozpočtovej klasifikácie uvádzame:

 

XXXI. nesprávne triedenie a financovanie dlhodobého hmotného majetku obstaraného vo vlastnej činnosti a technického zhodnotenia vykonané vo vlastnej činnosti na dlhodobom hmotnom majetku (napr. Obec Lemešany v sume 210,7 tis. Sk, Obec Malá Lodina v sume 241,3 tis. Sk) a geometrických plánov pozemkov z kapitálových výdavkov (napr. Obec Podtureň v sume 10,9 tis. Sk),

XXXII. nesprávne triedenie a financovanie drobného dlhodobého hmotného majetku (napr. Mesto Žarnovica v sume 19,9 tis. Sk, Obec Podbrezová v sume 20,3 tis. Sk), technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku vo forme stavebných úprav (napr. Obec Malá Lodina v sume 123,2 tis. Sk, Mesto Žarnovica v sume 34,7 tis. Sk, Obec Podbrezová v sume 198,1 tis. Sk), prác spojených s prípravou projektu z bežných výdavkov (napr. Obec Ochodnica v sume 140 tis. Sk),

XXXIII. použitie nesprávnej položky v rámci kapitálových výdavkov v prípade obstarania projektovej dokumentácie (napr. Obec Ochodnica v sume 16 tis. Sk).

 

 

2.1.2.3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov o verejnom obstarávaní

 

Obce ako obstarávatelia tovarov, prác a služieb boli povinné rešpektovať platné všeobecne záväzné predpisy o verejnom obstarávaní, a to pre obdobie roka 2005 až januára 2006 – zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2003 Z. z.“) a pre obdobie február - december roka 2006 – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“).

 

Kontrolou bola v niektorých prípadoch preukázaná nedostatočná znalosť predpisov zo strany zástupcov a zamestnancov obce, ktorí verejné obstarávanie vykonávali. Nesprávna orientácia v tejto legislatíve následne viedla k nedodržiavaniu platných pravidiel, resp. k ich nesprávnemu uplatňovaniu.

 

Často sa vyskytovali nedostatky spočívajúce v :

 

XXXIV. nepoužití metód a postupov verejného obstarávania pri uzatváraní zmlúv v rozpore s § 2 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z. z., resp. § 2 zákona č. 25/2006 Z. z., (napr. Obec Lemešany - asfaltovanie ciest a oprava výtlkov v hodnote 726 tis. Sk, Obec Malá Lodina – zhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie stavby v hodnote 80 tis. Sk, Obec Horné Hámre – územnoplánovacia dokumentácia v hodnote 160 tis. Sk, Obec Ďanová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v hodnote 105 tis. Sk, Obec Krušovce – prístavba budovy obecného úradu v hodnote 4 709 tis. Sk, Obec Podbrezová – stavba spevnenia miestnej komunikácie v hodnote 201 tis. Sk a stavba vodovodu v hodnote 450 tis. Sk, Mesto Žarnovica – stavebné práce v hodnote 1 728 tis. Sk),

XXXV. neuchovaní dokladov z použitej metódy verejného obstarávania v zákonom stanovenej lehote v rozpore s § 49 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z. z. (napr. Obec Lemešany – asfaltovanie ciest a oprava výtlkov v hodnote 726 tis. Sk), resp. v rozpore s § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. (napr. Obec Ďanová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v hodnote 105 tis. Sk),

XXXVI. rozdelení predmetu obstarávania v rozpore s § 3 ods. 3 a prílohy č. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. (napr. Obec Horné Hámre – obstaranie stavebných prác v hodnote 386 tis. Sk), v rozpore s § 17 ods. 6 zák. 523/2003 Z. z. (napr. Obec Krušovce – prístavba obecného úradu v hodnote 4 709 tis. Sk),

XXXVII. použití kritéria dĺžka záruky na vyhodnotenie ponúk v rozpore s § 35 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. (napr. Mesto Žarnovica – obstaranie stavby chodník a parkovisko pred materskou školou v hodnote 1 547,1 tis. Sk).

 

 

2.1.2.4. Dodržiavanie predpisov o účtovníctve

 

Nedostatky pri vedení účtovníctva vyplývajúce z nedodržania záväzných postupov účtovania kontrolovaným subjektom, ktorých dôsledkom bolo porušenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a porušenie povinnosti viesť účtovníctvo správne podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona, ako aj porušenie § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), podľa ktorého orgány obce sú povinné viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu boli zistené v každom z kontrolovaných subjektov.

 

Pre ilustráciu uvádzame nasledovné príklady nesprávneho vedenia účtovníctva v obciach:

 

XXXVIII. nesprávne účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku vo forme projektových prác vo výške 350 tis. Sk súvisiacich s výstavbou 24 obecných bytov nižšieho štandardu do nákladov v Obci Lemešany,

XXXIX. neúčtovanie pohybov majetku pri odpredaji pozemkov v hodnote 74,9 tis. Sk v Obci Lemešany a v hodnote 4,7 tis. Sk v Obci Košické Olšany,

XL. neúčtovanie o darovanej výpočtovej a kancelárskej technike v Obci Lemešany,

XLI. zaradenie neskolaudovanej stavby zrekonštruovanej budovy Kultúrneho domu do užívania a do účtovnej evidencie a jej následné nesprávne odpisovanie (cena rekonštrukcie 3 451,8 tis. Sk v roku 2003) v Obci Lemešany,

XLII. nezaúčtovanie technického zhodnotenia prenajímaných budov nájomcami v hodnote zodpovedajúcej kompenzácii nákladov na stavebné úpravy zo strany obce ako prenajímateľa spolu vo výške 203,3 tis. Sk v Obci Lemešany,

XLIII. nesprávne účtovanie úhrad poskytnutých preddavkov priamo do nákladov resp. na účty obstarania majetku v Obci Košické Olšany vo výške 10 tis. Sk, v Obci Podbrezová vo výške 100 tis. Sk, v Obci Podtureň vo výške 32 tis. Sk, v Obci Ochodnica vo výške 190 tis. Sk,

XLIV. neúčtovanie záväzkov súvisiacich s nevyplatením kúpnej ceny za pozemky na zriadenie skládky TKO spolu vo výške 4 431,3 tis. Sk v Obci Košické Olšany,

XLV. neevidovanie majetkového podielu obce na základnom imaní obchodnej spoločnosti vo výške 50 tis. Sk v Obci Košické Olšany,

XLVI. neaktivovanie vyfakturovaných prác a služieb súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku vo vlastnej činnosti a ich účtovania do nákladov v sume 241,3 tis. Sk v Obci Malá Lodina,

XLVII. neúčtovanie pohľadávky súvisiacej s prenájmom nebytových priestorov v budove obecného úradu za účelom zriadenia prevádzky potravín v sume 7,5 tis. Sk v Obci Malá Lodina,

XLVIII. nesprávne účtovanie výdavkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účet poskytnutých preddavkov na dlhodobý hmotný majetok v sume 213,9 tis. Sk v Meste Žarnovica,

XLIX. nesprávne účtovanie tvorby rezervného a sociálneho fondu (mimorozpočtových peňažných fondov) na účtoch účtovej skupiny 23 v rámci analytického členenia základného bežného účtu v Obci Podbrezová,

L. nesprávne účtovanie o drobnom dlhodobom nehmotnom majetku (software) v zmysle interného rozhodnutia obce ako účtovnej jednotky v Obci Podtureň vo výške 11,6 tis. Sk,

LI. nesprávne účtovanie o dlhodobých záväzkoch z poskytnutej podpory z prostriedkov ŠFRB na účet dlhodobých bankových úverov v Obci Podtureň vo výške 64 712,4 tis. Sk, v Obci Ochodnica vo výške 5 492,7 tis. Sk,

LII. neúplné zostavenie účtového rozvrhu v Obci Krušovce,

LIII. nesprávne zaúčtovanie umeleckých diel do spotreby v Obci Krušovce vo výške 35 tis. Sk.

 

Príklady nesprávneho vedenia účtovníctva v neziskovej organizácii Lux, n.o., Košice:

 

LIV. zaúčtovanie súm z vyúčtovania služieb a spotrebovaných nákupov, ktoré nepatrili do nákladov činnosti neziskovej organizácie a ktoré boli nesprávne účtované do výnosov organizácie vo výške 1 438,4 tis. Sk ,

LV. nesprávne účtovanie tvorby rezervného fondu podľa zákona o sociálnej pomoci na ťarchu nákladov organizácie vo výške 2 038,2 tis. Sk.

 

Uvedené nedostatky ovplyvnili správnosť vykázaných aktív v účtovnej závierke obcí a miest, (resp. v neziskovej organizácii) v oboch kontrolovaných rokoch a znamenali porušenie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

 

Nedodržanie časovej a vecnej súvislosti účtovných prípadov s účtovným obdobím, ktorým došlo k porušeniu § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve a k porušeniu povinnosti viesť účtovníctvo úplne podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona sa vyskytovalo napr.:

 

- pri neúčtovaní odpredaja pozemkov, neúčtovaní o nadobudnutí darovaného majetku, neúčtovaní predpisu pohľadávok (nájomné), spracovania miezd, rôznych prác a dodávok príslušnom účtovnom období (prípady roku 2003 a 2004 zaúčtované v roku 2005 a pod.), oneskorené zaúčtovanie spotreby PHM požiarneho motorového vozidla,

 

 

2.1.3. Stav správy a ochrany majetku obce, resp. samosprávneho kraja

 

Pri nakladaní s majetkom obce, jeho zveľaďovaní, ochrane a zhodnocovaní v zmysle povinností uložených v zákone o majetku obcí v boli zistené mnohé nedostatky, poukazujúce na to, že orgány obce (starosta a zastupiteľstvá) nekonali vždy v prospech rozvoja obce a jej občanov.

 

Medzi zistené nedostatky patrili napr.:

 

LVI. neurčenie zásad hospodárenia s majetkom obce,

LVII. prevádzkovanie a užívanie neskolaudovaných stavieb,

LVIII. bezplatný prenájom nebytových priestorov v majetku obce bez uzatvorenia nájomných zmlúv,

LIX. prenájom nebytových priestorov obce bez dohodnutia odplaty za služby a energie spojené s užívaním priestorov,

LX. neodôvodnené a zastupiteľstvom neodsúhlasené upustenie od vymáhania pohľadávok (nevysporiadané platby s dodávateľom prác a dodávok plynofikácie obce),

LXI. nevedenie účtovnej evidencie o pozemkoch, ku ktorým mala obec vlastnícke právo,

LXII. obstaranie stavby obecného domu bez jeho zaevidovania v účtovných knihách a absencia dokladov preukazujúca výšku časti vynaložených nákladov na stavbu zabezpečovanú svojpomocne,

LXIII. predaj obecných pozemkov poslancom obecného zastupiteľstva bez žiadosti a bez preukázania jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve,

LXIV. majetkovo právne nevysporiadaný majetok - evidovanie nehnuteľností v účtovnej evidencii obcí bez zápisu vlastníckych práv v katastroch nehnuteľností (miestne komunikácie, budovy bývalých telovýchovných jednôt, rôzne účelové stavby – domy smútku, kultúrne domy a pod.)

LXV. nedostatočná ochrana majetku z dôvodu poistenia obecného majetku získaného delimitáciou v obstarávacích cenách a nie v reprodukčných, nových cenách,

LXVI. odpredaj prebytočného majetku obce, ktorý slúžil na plnenie úloh obce za symbolické ceny ( napr. videorekordér, televízor, mobilný telefón ),

LXVII. uzatvorenie nájomných zmlúv na majetok obce za symbolické nájomné 1,- Sk/ ročne (mestský športový areál),

LXVIII. nedostatky v evidencii vlastníckych práv obce k nehnuteľnostiam nevykonaním zmien v katastri nehnuteľností pri zániku vlastníctva z titulu odpredaja majetku obce,

LXIX. neúčtovanie zmeny stavu na majetkových účtoch pri obstaraní (nákup, dar) resp. vyradení majetku obce (odpredaj,)

LXX. nezaúčtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku,

LXXI. nezabezpečenie ochrany rozostavaných stavieb,

LXXII. nedodržiavanie podmienok nájomných zmlúv na majetok KSK a jeho neplatným prenajímaním tretím osobám,

LXXIII. neevidovanie bezodplatne nadobudnutého majetku.

 

K závažným nedostatkom patrilo aj nedodržanie postupu pri vykonávaní inventarizácie majetku a záväzkov obcí podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve a z toho vyplývajúce porušenie povinnosti viesť účtovníctvo preukázateľne podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona. Zistené nedostatky boli napr.:

 

LXXIV. nezaúčtovanie inventarizačných rozdielov do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku,

LXXV. nevykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky,

LXXVI. nevykonanie dokladovej inventúry finančného majetku, pohľadávok, nehnuteľností a pod. za účelom zistenia skutočného stavu majetku,

LXXVII. neocenenie novozisteného majetku pri inventarizácii reprodukčnou obstarávacou cenou,

LXXVIII. nevykázanie inventarizačných rozdielov v stave majetku oproti skutočnému stavu majetku (napr. na listoch vlastníctva),

LXXIX. nevyhotovovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, resp. vystavovanie týchto dokladov bez zákonom požadovaných náležitostí,

LXXX. nevykonanie inventarizácie peňažnej hotovosti najmenej štyrikrát za účtovné obdobie,

LXXXI. neuvedenie výsledkov porovnania rozdielov stavu majetku v inventúrnych súpisoch a účtovníctve v inventarizačných zápisoch,

LXXXII. nepreukázanie stavu majetku od ukončenia inventúry ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

2.1.4. Účinnosť vnútorného kontrolného systému

 

Jedným z najslabších miest v činnosti kontrolovaných malých obcí bol vnútorný kontrolný systém a činnosť hlavného kontrolóra obce.

 

K mnohým nedostatkom, na ktoré NKÚ SR poukázalo v rámci súhrnu kontrolných zistení, dochádzalo predovšetkým z dôvodu nefunkčnosti a neefektívnosti vnútorných kontrolných mechanizmov a neplnenia si zákonom stanovených povinností zo strany hlavného kontrolóra obce. Kontrolná činnosť bola pre orgány obce často len formálnou záležitosťou, čo dokazujú aj údaje o pracovných úväzkoch hlavných kontrolórov obcí v nižšie uvedenej tabuľke:

 

 

Kontrolovaný subjekt Počet obyv. obce Úväzok hlavného

kontrolóra obce

Obec Lemešany 1761 10 %

Obec Košické Olšany 1179 20 %

Mesto Žarnovica 6383 100 %

Obec Horné Hámre 663 25 %

Obec Krušovce 1875 9 %

Obec Ďanová 489 25 %

Obec Podtureň 667 5 %

Obec Bziny 522 Žiadny

Obec Malá Lodina 198 Žiadny

Obec Ochodnica 1976 25 %

Obec Podbrezová 4200 33,3 %

 

Medzi závažné nedostatky patrili:

LXXXIII. absencia vnútorných predpisov o vnútornej kontrole,

LXXXIV. nezostavenie a nepredloženie návrhov plánov kontrol raz za šesť mesiacov na schválenie obecnému zastupiteľstvu zo strany hlavných kontrolórov v rozpore s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení,

LXXXV. nevypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtov obce na príslušný rozpočtový rok a odborného stanoviska k záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v rozpore s § 18 f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení,

LXXXVI. nevypracovanie a nepredloženie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obecnému zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka v rozpore s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení,

LXXXVII. nedostatočná úroveň výstupných materiálov z kontrol, keď správy a záznamy z kontrol hlavných kontrolórov obcí nespĺňali obsahové a formálne náležitosti a požiadavky stanovené v zákone č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“) – napr. chýbajúci popis kontrolných zistení s označením všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, zoznam príloh, dátum vyhotovenia správy, písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom, nespracovanie zápisnice pri uzatváraní kontrol,

LXXXVIII. nevypracovanie záznamov z kontrol, keď neboli zistené nedostatky v rozpore s § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite,

LXXXIX. formálne alebo žiadne vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite (napr. neoverovanie peňažných operácií v hotovosti predbežnou finančnou kontrolou,

XC. prekračovanie osobnej a vecnej kompetencie hlavného kontrolóra obce pri výkone jeho kontrolnej činnosti (napr. výber kontrolovaných subjektov - právnických osôb, ku ktorým obec nemala zakladateľskú ani zriaďovateľskú pôsobnosť, výkon činností nezlučiteľných s funkciou hlavného kontrolóra),

XCI. neobsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce, napr. z dôvodu predchádzajúceho nezákonného odvolania kontrolóra obce z funkcie obecným zastupiteľstvom bez písomného upozornenia preukazujúceho splnenie podmienok na jeho odvolanie v rozpore s § 18a ods. 4 a ods. 9 zákona o obecnom zriadení,

XCII. vykonávanie následných finančných kontrol hlavným kontrolórom obce bez samostatného písomného poverenia na kontrolu v rozpore s § 12 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

 

 

2.2. Výber kontrolných zistení v jednotlivých kontrolovaných subjektoch, ktoré priamo súviseli s podnetom na kontrolu

 

Okrem kontrolou zistených nedostatkov, uvedených v súhrnnej časti správy 2.1., NKÚ SR v nasledujúcej časti osobitne upozorňuje na niektoré významovo podstatnejšie zistenia, ktoré súviseli s podanými podnetmi alebo s hospodárením kontrolovaných subjektov.

V obciach Podtureň, Podbrezová, Bziny a Ochodnica sa informácie uvádzané v podnetoch kontrolou NKÚ SR nepotvrdili, ale na druhej strane v nich boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v časti 2.1. a nižšie uvedený text ich už duplicitne neobsahuje.

 

 

Obec Lemešany

 

Podané podnety týkajúce sa záverečného účtu obce, netransparentného verejného obstarávania, použitia účelových dotácií ŠR SR, neskolaudovaných obecných stavieb, predaja obecných pozemkov, premlčaných pohľadávok boli vyhodnotené kontrolou NKÚ SR ako opodstatnené. V časti vykonávanie auditu, výmeny okien na ZŠ, odpredaja bytovky a odmeňovania neboli kontrolou potvrdené informácie z podnetov.

 

Kontrola NKÚ SR preukázala porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy spolu vo výške 2 112,3 tis. Sk.

 

K najvýznamnejším prípadom v rámci uvedenej sumy patrilo financovanie rekonštrukcie a modernizácie športového areálu obce za spoluúčasti dotácie zo ŠR SR, z kapitoly Ministerstva školstva SR spolu v hodnote 492,8 tis. Sk, z toho dotácia 250 tis. Sk. V tejto súvislosti bolo zistené nedodržanie podmienky pre poskytnutie rozpočtových prostriedkov zo ŠR SR, a to mať preukázané vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom alebo stavbe, ktorá bola predmetom žiadosti o dotáciu.

Obec vo vlastnej réžii vykonala rekonštrukciu budovy Futbalového klubu, ktorej držiteľom bola podľa listu vlastníctva už neexistujúca Telovýchovná jednota Lemešany. Obec v žiadosti o dotáciu uviedla nepravdivé údaje o vlastníctve dotknutých nehnuteľností. Celý športový areál vrátane rekonštruovanej budovy sa nachádzal na pozemkoch vo vlastníctve 12 fyzických osôb, s ktorými obec nemala usporiadané práva užívania nájomnými ani inými zmluvami. Financovaním rekonštrukcie športového areálu z verejných prostriedkov v čase neusporiadania vlastníckych pomerov a práv obce k rekonštruovanej budove Futbalového klubu a k pozemkom, na ktorých sa športový areál nachádzal, t.j. investovaním do cudzieho majetku, porušila obec Lemešany finančnú disciplínu.

Na základe znaleckého posudku objednaného obcou predstavuje všeobecná hodnota pozemkov, ktoré obec potrebuje odkúpiť od súčasných vlastníkov hodnotu 2 700 tis. Sk (143,-Sk/m2), čo predstavuje značné zaťaženie rozpočtu obce do budúcnosti a riziko nedostatku zdrojov.

 

Ďalej bolo zistené neprehľadné poskytovanie dotácií právnickým osobám bez dostatočného vymedzenia účelu, akcie alebo úlohy na ktorú sa verejné prostriedky poskytujú, podmienok poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce celkom vo výške 237 tis. Sk, ktorým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

K porušeniu finančnej disciplíny došlo aj tým, že okrem dotácií podporovala obec tie isté právnické osoby v oblasti telovýchovy a športu nad rámec poskytnutých dotácií preplácaním výdavkov na činnosť – občerstvenie, štartovné, karty do mobilu, cestovné výdavky vo forme náhrad za použitie súkromného motorového vozidla spolu vo výške 57,5 tis. Sk.

 

Pri kontrole dodržiavania zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov bolo zistené porušovanie povinností a postupov obce ako správcu miestnych daní a poplatkov pri vymáhaní daňových nedoplatkov (nevyužívanie vyrubovania sankčných úrokov pri neplatení daní v termíne a nevyužívanie daňovej exekúcie) a v odvolacom konaní (nevykonanie daňovej kontroly pri zistení rozdielu dane vyrubenej správcom a daňou v daňovom priznaní).

 

 

Obec Košické Olšany

 

Podaný podnet vyhodnotil NKÚ SR ako opodstatnený v časti uhradenia dane z prevodu a prechodu nehnuteľností obcou namiesto prevodcu - fyzických osôb, v zúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce futbalovému klubu a v nehospodárnom vynakladaní prostriedkov z rozpočtu obce pri oprave kultúrneho domu, vykonávaní odborných revízií, odpredaji obecných pozemkov, ako aj pri zaťažení rozpočtu obce pôžičkou.

 

Porušenia všeobecne záväzných predpisov boli zistené v oblasti správy a ochrany majetku obce, súvisiace s vybudovaním skládky komunálneho odpadu v obci:

 

NKÚ SR preveril kúpu pozemkov obcou od 96 vlastníkov v celkovej sume 4 431,3 tis. Sk za účelom vybudovania skládky komunálneho odpadu. Kúpne zmluvy boli uzatvárané v rokoch 2003 a 2004 a následne v roku 2004 bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností. Obec do ukončenia výkonu kontroly nevyplatila kúpnu cenu pozemkov, počas kontrolovaného obdobia neúčtovala o nadobudnutých pozemkoch a zároveň neevidovala v účtovnej evidencii záväzky v rovnakej sume vyplývajúce z nevyplatenia kúpnej ceny za získané nehnuteľnosti. Následne pozemky ani záväzky neinventarizovala, čím porušila zákon o účtovníctve.

V roku 2004 obec uzatvorila zmluvu o pôžičke so súkromnou spoločnosťou v sume 250 tis. Sk, pričom táto nebola schválená v obecnom zastupiteľstve v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a hlavný kontrolór obce nepreveroval dodržanie podmienok na jej prijatie v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2005 bola pôžička použitá na zaplatenie dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti namiesto predávajúcich za predaj pozemkov za účelom výstavby skládky odpadu v sume 139,4 tis. Sk a na vyplatenie vkladu do obchodnej spoločnosti v sume 50 tis. Sk. Od novembra 2005 do skončenia výkonu kontroly nebolo z pôžičky vyčerpaných 60,6 tis. Sk, pričom uvedené verejné prostriedky neboli veriteľovi vrátené. Obec nesplácala istinu a ani úroky z pôžičky vo výške 4,4% ročne. Splatnosť pôžičky s dohodnutým príslušenstvom je do 31.12.2008. Obec nesprávnym účtovaním o pôžičke porušila platné postupy účtovania a zákon o účtovníctve.

Obec nevrátením nevyčerpaných prostriedkov z pôžičky v sume 60,6 tis. Sk konala nehospodárne a neefektívne, čím porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec tým, že uhradila daňovú povinnosť namiesto prevodcu nehnuteľnosti konala v rozpore so zákonom o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností. Použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v sume 139,4 tis. Sk na úhradu dane z prevodu a prechodu nehnuteľností porušila obec zároveň finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Za účelom výstavby skládky odpadu obec založila obchodnú spoločnosť s majetkovým vkladom 50 tis. Sk bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Kontrolou bolo zistené, že obec neevidovala v účtovnej evidencii počas rokov 2005 a 2006 svoj majetkový podiel na základnom imaní vyššie uvedenej spoločnosti, čím konala v rozpore s platnými postupmi účtovania, zákonom o majetku obcí a zákonom o obecnom zriadení.

 

Ďalej bolo zistené, že obec ako predávajúci uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti so súkromnou spoločnosťou, ktorá jej poskytla aj vyššie spomínanú pôžičku. Predmetom zmluvy bol odpredaj pozemkov nielen za účelom vybudovania skládky v kúpnej cene 4 449,9 tis. Sk. Podľa zmluvy je budúci kupujúci oprávnený písomne vyzvať obec na uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom najneskôr do 31.12.2008. V zmluve bolo dohodnutých viacero sankcií v neprospech obce, napr. v prípade, že obec znemožní nadobudnutie pozemkov do vlastníctva budúceho kupujúceho, má tento právo požadovať od obce zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 tis. Sk ako aj náhradu škody, ktorá mu týmto konaním vznikne. Ďalej pri neuzavretí zmluvy obec opätovne bude musieť zaplatiť pokutu 200 tis. Sk, pričom nebude dotknutý nárok budúceho kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinností obce. Kontrolou bolo zistené, že obecné zastupiteľstvo neschválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti, čím bol porušený zákon o majetku obcí.

Výška záväzkov z titulu neuhradenia kúpnej ceny pozemkov, ako aj nevýhodne uzavretá zmluva so súkromnou spoločnosťou predstavujú ohrozenie budúcich rozpočtov obce a riziko zavedenia ozdravného režimu alebo nútenej správy.

 

 

Obec Malá Lodina

 

Podaný podnet vyhodnotil NKÚ SR ako opodstatnený v časti nezaevidovania nedokončenej stavby budovy obecného úradu, odpredaja obecných pozemkom poslancom obecného zastupiteľstva za nižšiu ako schválenú cenu, nedôslednej evidencii majetku obce a v nedostatočnom výkone funkcie hlavného kontrolóra obce.

 

Porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s podnetom boli nasledovné:

 

V prípade neukončenej stavby obecného domu bolo zistené nedodržanie zákona o účtovníctve, keď obec neúčtovala o obstaraní stavby obecného domu, ani o jej zaradení do užívania a neúčtovanie o skutočnostiach, ktoré nastali, nevedela preukázať hodnovernými dokladmi. Z predpokladanej zmluvnej ceny diela 1 200 tis. Sk v roku začatia výstavby 1996 predložila obec len faktúry na 994,7 tis. Sk (roky 1996 a 1997). Zostatok vynaložených prostriedkov za práce vykonané svojpomocne, resp. dodávateľsky nevedela obec preukázateľne doložiť.

 

V prípade výstavby domu smútku schválilo obecné zastupiteľstvo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu uvedenej stavby v sume 80 tis. Sk. Do doby výkonu kontroly stavba nebola začatá. Zmluvu o dielo na zhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie predmetnej stavby uzavrela obec bez verejného obstarávania, čím porušila zákon o verejnom obstarávaní.

 

Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané.

 

V oblasti informovanosti o nakladaní s finančnými prostriedkami obce bolo zistené, že návrh rozpočtu obce na rok 2005, ako aj záverečný účet obce za rok 2005, nebol pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve zverejnený obvyklým spôsobom v obci, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o obecnom zriadení.

 

V oblasti správy a ochrany majetku obce bolo zistené, že obec nemala náležitú evidenciu o majetku. Pozemky, stavbu obecného domu, ako aj majetok uvedený do používania v predchádzajúcom období, nemala zaúčtované v účtovníctve. O účtovaní, ako aj evidencii hmotného majetku, ktorého ocenenie je nižšie alebo sa rovná sume 30 tis. Sk a doba upotrebiteľnosti dlhšia ako jeden rok, nemala vypracovaný vnútorný predpis, v dôsledku čoho pri jeho účtovaní nepostupovala jednotne.

 

 

Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonávala v roku 2005 fyzická osoba, ktorá bola do tejto funkcie schválená s nástupom od 01.01.2005. Kontrolou bolo zistené, že nebol vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, zo strany kandidátky nebola podaná písomná pri


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky